Vitaminok a látás megelőzésére, Kezdhetünk valamit a „köddel”?


Kétkulacsos kommunikáció Egy fel­mé­rés sze­rint a vi­lá­gon má­so­dik leggya­krab­ban hasz­nált lo­gó — a kí­nai taj-csi jel után — a Hór­usz-szem. Hó­rusz ó-egyip­to­mi na­pis­ten volt, Ízisz és Ozi­risz fia.

Навигация по записям

A Hol­dat a bal sze­mé­vel, a Na­pot jobb sze­mé­vel azo­no­sí­tot­ták. A go­nosz Széth har­cuk köz­ben meg­sér­tet­te Hór­usz sze­mét, amit Toth is­ten meg­gyó­gyí­tott, így a Hór­usz -szem ké­sőbb az vitaminok a látás megelőzésére me­gúju­lá­si ké­pes­ség szim­bó­lu­má­vá vált.

Nap­ja­ink­ban már ál­ta­lá­nos cso­dá­lat tár­gyát ké­pe­zi az az éves em­ber, aki sze­mü­veg vagy kon­taktlen­cse nél­kül élve­zi a vi­lág szép­sé­ge­it, vagy ami még en­nél is meg­hök­ken­tőbb, e mű­tár­gyak nél­kül ol­vas­ni is ké­pes. Igaz, hogy sze­münk adott­sá­gai — ha­son­ló­an a fo­gak rom­lé­kony­sá­gá­hoz vagy a haj ál­la­po­tá­hoz — jórészt elő­de­ink­től ho­zott ge­ne­ti­kai adott­sá­gok függ­vé­nyei, még­is e leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­szer­ző ér­zék­szer­vünk ép­sé­ge, egész­sé­ge meg­fe­le­lő oda­fi­gye­lés­sel, gon­dos­ság­gal meg­őriz­he­tő, kon­zer­vál­ha­tó, ja­vít­ha­tó.

Min­de­ne­ke­lőtt azt kell szem előtt tar­ta­nunk, hogy min­den­faj­ta egész­ség­rom­lás ese­té­ben sok­kal cél­sze­rűbb, és­sze­rűbb, ol­csóbb és ha­té­ko­nyabb a meg­elő­zés, mint a gyógy­ke­ze­lés, de a szem ese­té­ben ez kü­lö­nö­sen igaz. Igaz egy­részt, mert a szem­be­teg­sé­gek nagy ré­sze szo­ro­san össze­függ a szer­ve­zet ál­ta­lá­nos ál­la­po­tá­val dia­bé­tesz, ma­gas vér­nyo­más, reu­ma, al­ler­gi­ás al­kat, fer­tő­zé­sek stb.

Nem vé­let­len, hogy a leg­hí­re­sebb pszi-se­bé­szek is úgy tart­ják, a ve­se és a szem az a két te­rü­let, ahol nem is ha­zar­dí­roz­nak a gyó­gyí­tás ígé­re­té­vel. A meg­elő­zés­ben fel­mér­he­tet­len je­len­tő­sé­ge van a funk­ció­har­mo­ni­zá­ló ter­mé­sze­tes gyógy­mó­dok­nak, il­let­ve az azok int­egráns ré­szét ké­pe­ző élet­mód­bé­li sza­bá­lyok­nak, de ma­gá­tól ér­te­tő­dő­en nem árt a rend­sze­res sze­mé­sze­ti el­le­nőr­zés sem.

Ez utób­bi kü­lö­nö­sen a cu­kor­be­te­gek ese­té­ben fon­tos — le­ga­lább egy­szer éven­te —, mert a cu­kor­be­teg­ség ta­la­ján ki­ala­ku­ló re­ce­hár­tya-elvál­to­zás, a re­ti­no­pá­tia dia­be­ti­ca a lá­tás­vesz­tés egyik leggya­ko­ribb oka. A meg­elő­zés leg­fon­to­sabb mód­jait há­rom olyan te­rü­le­ten je­löl­het­jük meg, ame­lyek min­den­na­pos oda­fi­gye­lést igé­nyel­nek.

Ezek a táp­lál­ko­zás, a szem­hi­gi­é­nia, va­la­mint a lá­tá­só­vó tor­na- és masszázs­gya­kor­la­tok. A tisz­tán­lá­tás leg­fon­to­sabb ve­gyü­le­tei az A- a C- és az E-vi­ta­min, va­la­mint a vitaminok a látás megelőzésére és a ri­bo­fla­vin, más né­ven B2-vi­ta­min.

Az el­la­zult lá­tás elé­ré­sé­nek fon­tos mód­sze­re a te­nye­re­zés. Két kö­nyö­két tegye az asz­tal­ra, és nyi­tott te­nyer­ével óva­to­san ta­kar­ja le be­csu­kott sze­mét.

De vi­gyáz­va, hogy ne ér­jen a szem­pil­lái­hoz. Köz­ben gon­dol­jon va­la­mi­lyen kel­le­mes hely­re vagy él­mény­re. Kö­rül­be­lül 10 per­cig tart­son ez a gya­kor­lat, vitaminok a látás megelőzésére na­pon­ta több al­ka­lom­mal is­mé­tel­je meg Az A-vi­ta­min, a lá­tó­vi­ta­min, bio­ké­miai ne­vén re­ti­nol olyan zsír­ban ol­dó­dó, te­hát a konzultáció a látásjavításról Syktyvkarban rak­tá­ro­zód­ni ké­pes esszen­ciá­lis anyag, amely min­de­ne­ke­lőtt a hal­má­jo­laj­ban, a máj­ban, a to­jás­ban, a vaj­ban és a tej­szín­ben for­dul elő.

Mi­vel azon­ban ezek­nek az élel­mi­sze­rek­nek a fo­gyasz­tá­sa nem, vagy csak kor­lá­to­zott mér­ték­ben kí­vá­na­tos, he­lye­sebb, ha lá­tó­vi­ta­min-szük­ség­le­tün­ket nö­vé­nyi for­rás­ból sze­rez­zük be.

Tartalomjegyzék

A zöld le­ve­les és sár­ga zöld­sé­gek és gyü­möl­csök, va­la­mint a pa­ra­di­csom pro­vi­ta­mi­no­kat tar­tal­maz­nak je­len­tős mennyi­ség­ben. Eb­be a ve­gyü­let­cso­port­ba tar­to­zik pél­dá­ul a bé­ta-ka­ro­tin vagy a lu­te­in, ame­lyek a vé­kony­bél hám­sejt­je­i­ben ala­kul­nak át re­ti­nol­lá, majd to­váb­bi ké­miai fo­lya­mat után re­ti­nol­pal­mi­tát for­má­já­ban a má­junk­ban rak­tá­ro­zód­nak.

Hogyan lehet a rövidlátást gyógyítani népi gyógyszerekkel

En­nél a tu­do­má­nyos tény­nél ér­de­mes utal­nunk a több ezer éves kí­nai or­vos­lás zse­niá­lis meg­ér­zé­sé­re, mi­sze­rint a szem a máj ér­zék­szer­vi kö­ve­te! A re­ti­nol es izo­mér­je azu­tán egy fe­hér­jé­hez kö­töt­ten a vér­pá­lyán ke­resz­tül a szem­hez jut, ahol az op­szin ne­vű vitaminok a látás megelőzésére ro­dop­szin­ná, lá­tó­bí­bor­rá egye­sül. Ez az a ve­gyü­let, amely a re­ce­hár­tya csap­jait és pál­ci­káit táp­lál­ja, va­gyis biz­to­sít­ja az éles­lá­tást, fő­ként a szür­kü­le­ti tisz­tán­lá­tást, de a kö­tő­hár­tya és a sza­ru­hár­tya élet­ta­ni mű­kö­dé­sét is.

Hi­á­nyá­ban a kö­tő­hár­tya ki­szá­rad, meg­vas­ta­go­dik, rán­cos­sá vá­lik, de­ge­ner­áci­ós sö­tét fol­tok je­len­nek meg raj­ta. A sza­ru­hár­tya ez­zel szem­ben el­lá­gyul ke­ra­to­ma­la­cias szem­go­lyó a meggyen­gült he­lyen ki­bol­to­sul, ami vak­ság­hoz ve­zet.

Kulcsfontosságú az A-vitamin

Ezek a tü­ne­tek csak hosszan tar­tó A-vi­ta­min-hi­ány kö­vet­kez­té­ben ala­kul­nak ki, pél­dá­ul dél­ke­let-ázsiai or­szá­gok­ban, ahol a ka­ro­tin­men­tes rizs a fő táp­lá­lék, vagy olyan ese­tek­ben, ami­kor sú­lyos fel­szí­vó­dá­si vagy máj­funk­ci­ós za­va­ro­król van szó.

A lu­te­in di­hi­dro­xi-al­fa ka­ro­tin egy olyan pro­vi­ta­min, amely rend­kí­vül erős an­tio­xi­dáns, és a ma­cu­lá­nak, az éles­lá­tás he­lyé­nek fő véd­nö­ke. Le­gin­kább a spe­nót­ban, a brok­ko­li­ban, a pa­pri­ká­ban, a cuk­kí­ni­ben, a tök­ben és a to­jás­sár­gá­já­ban fejfájás látásromlás elő. A na­pi A-vi­ta­min-szük­ség­le­tünk mi­kro­gramm. A szem és ter­mé­sze­te­sen az egész szer­ve­zet szem­pont­já­ból má­sik rend­kí­vü­li fon­tos­sá­gú vi­ta­min és an­tio­xi­dáns az asz­kor­bin­sav, a C-vi­ta­min.

En­nek kon­cen­t­rá­ció­ja a szem­ben sze­re­se! A C-vi­ta­min rend­kí­vül sok funk­ci­ót tölt be a szer­ve­zet­ben, így a ru­gal­mas ro­stok fe­lé­pí­té­sé­ben, a seb­gyó­gyu­lás­ban, a táp­lá­lé­kok­ból tör­té­nő fol­sav-fel­sza­ba­dí­tás­ban, a vas­fel­szí­vó­dás elő­se­gí­té­sé­ben és egy sor olyan oxi­dá­ci­ós-re­duk­ci­ós fo­lya­mat­ban se­gít, ame­lyek a sej­tek nor­má­lis mű­kö­dé­sét hi­va­tot­tak biz­to­sí­ta­ni.

Ezen­kí­vül a szem­ben hoz­zá­já­rul a bel­nyo­más csök­ken­té­sé­hez is.

vitaminok a látás megelőzésére csökkent látás oka a horton-kórban

A na­pi szük­ség­le­tünk mg, ami ter­hes­ség, szop­ta­tás, pajzs­mi­rigy­túl­ten­gés, gyul­la­dá­sos be­teg­sé­gek, égé­si sé­rü­lé­sek, mű­té­tek ese­tén je­len­tő­sen meg­nő. Erős hi­deg- és hő­ha­tás meg­nö­ve­li a C-vi­ta­min vi­ze­let­tel tör­té­nő ki­vá­lasz­tá­sát, s mi­vel az asz­kor­bin­sav víz­ben ol­dó­dó vi­ta­min, a szer­ve­zet nem tud­ja tá­rol­ni, így a be­vi­tel­nek fo­lya­ma­tos­nak kell len­nie.

A má­sik gond vitaminok a látás megelőzésére C-vi­ta­min­nal az, hogy kb. Hasz­nos ezért tud­nunk, hogy pél­dá­ul a leg­több C-vi­ta­min-tar­tal­mú csip­ke­bo­gyó­ból úgy ké­szít­sünk te­át, hogy fo­kos víz­ben órát áz­tat­juk, vagy hogy a szin­tén ma­gas C-vi­ta­min-tar­tal­mú mé­ze­ket ne a még for­ró teá­ba tegyük.

Gyakori megbetegedések

A leg­na­gyobb mennyi­ség­ben a ter­mé­sze­tes asz­kor­bin­sa­vat a zöld­sé­gek vitaminok a látás megelőzésére fő­leg a pa­ra­di­csom és a pa­pri­ka, a bur­go­nya, a ká­posz­ta­fé­lék, a sa­va­nyú ká­posz­ta —, va­la­mint a gyü­möl­csök — al­ma, szil­va, kör­te, sár­ga­din­nye, ba­nán, ci­trus­fé­lék vitaminok a látás megelőzésére tar­tal­maz­zák.

A ter­mé­szet­ben az asz­kor­bin­sav sok nö­vény­ben cser­ző­a­nya­gok­hoz asz­ko­ge­ra­ni­in­hez kö­tött, így a szö­mör­ce Rhusa gó­lya­orr Ge­rá­ni­um vagy a ju­har Acer nem­zet­ség több kép­vi­se­lő­jé­ben. Ez utób­bi­ból ki­vont C-vi­ta­mint Ace­ro­la kap­szu­la nagy dó­zis­ban hasz­nál­ják a nyu­gat-euró­pai sze­mé­szek lá­tás­ja­ví­tás­ra, glau­kó­más ro­ha­mok meg­elő­zé­sé­re.

Negy­venéves kor fe­lett éven­te-ké­té­ven­te vizs­gál­tas­suk meg ma­gun­kat sze­mé­szor­vos­sal A har­ma­dik nagy an­tio­xi­dáns és szem­vi­ta­min az E-vi­ta­min.

Vitaminok és ásványi anyagok, amelyek segítenek a zöld hályog megelőzésében!

Négy­faj­ta szte­re­o­izo­mér­je binokuláris látás fejlesztése felnőtteknél al­fa- bé­ta- gam­ma- és del­ta-to­ko­fe­rolde csak az al­fa-to­ko­fe­rol a ter­mé­sze­te­sen elő­for­du­ló, s ez a leg­ha­té­ko­nyabb is.

E zsír­ban ol­dó­dó vi­ta­min fő­ként a zsír­szö­vet­ben rak­tá­ro­zó­dik, és plaz­ma­szint­je össze­függ a li­pi­dek — zsír­szerű anya­gok — vér­plaz­ma­szint­jé­vel.

Hi­á­nya sok­faj­ta pro­blé­mát okoz­hat a vá­zi­zom­zat, a köz­pon­ti ideg­rend­szer ber­ke­i­ben, de a vö­rö­svér­tes­tek fo­ko­zott fe­lol­dó­dá­sá­val já­ró vér­sze­gény­sé­get is elő­i­déz­he­ti.

Je­len­lé­te kü­lö­nö­sen fon­tos az új­szü­löt­tek­ben, akik min­dig re­la­tí­ve to­ko­fe­rol­hi­á­nyos ál­la­pot­ban szü­let­nek.

Navigációs menü

Mi­nél ko­ráb­ban szü­le­tik a ba­ba, an­nál va­ló­szí­nűbb, hogy re­ce­hár­tya-hi­á­nyos­sá­ga lesz az E-vi­ta­min-hi­ány miatt. Gyer­me­kek­ben és fel­nőt­tek­ben az E-vi­ta­min hi­á­nyát több­nyi­re a fel­szí­vó­dás hi­á­nya, va­gyis emész­tő­szer­vi be­teg­sé­gek idé­zik elő. A na­pi mg be­vi­te­le azért fon­tos, mert ez aka­dá­lyoz­za meg a ma­cu­la de­ge­ner­áció­ját és kés­lel­te­ti a szür­ke há­lyog meg­je­le­né­sét. A leg­több E-vi­ta­min a zöld fő­ze­lé­kek­ben, a bú­za- és szó­ja­csí­rá­ban, a nö­vé­nyi ola­jok­ban, csont­hé­jas gyü­möl­csök­ben, a spár­gá­ban, a to­jás­sár­gá­já­ban for­dul elő.

Sze­münk vi­lá­ga még egy vi­ta­min­fé­le­ség után só­vá­rog na­gyon, ez pe­dig a ri­bo­fla­vin, vagy B2-vi­ta­min. Amennyi­ben a na­pi 1,6 mg-ot nem si­ke­rül hosszabb időn ke­resz­tül be­vin­nünk a szer­ve­zet­be, hyperopia és szülés, könnye­zés, a szem égő-visz­ke­tő ér­zé­se, a sza­ru­hár­tya új­ra­ere­ző­dé­se, gyul­la­dá­sa, fé­nyér­zé­keny­ség, szem­héj­görcs ala­kul­hat ki egyéb tes­ti tü­ne­tek mel­lett.

Szem Vitaminok

A leg­jobb ri­bo­fla­vin­for­rá­sok a tej­ter­mé­kek, a to­jás, az élesz­tő, a bú­za- és szó­ja­csí­ra, a cu­kor­bor­só, a pa­ra­di­csom, a spe­nót és az aszalt szil­va. En­nek van né­hány alap­sza­bá­lya, ame­lyet na­gyon nem il­lik fi­gyel­men kí­vül hagy­ni. Fel­ke­lés után elő­ször me­leg, majd hi­deg víz­zel lo­csol­ja, le­fe­kvés­kor for­dít­va: előbb hi­deg, azu­tán me­leg víz­zel.

Mé­ré­se­im sze­rint a ten­ge­ri só az, amely eze­ket a su­gár­zá­so­kat a ké­per­nyő elé re­du­kál­ja, így min­den­ki­nek vitaminok a látás megelőzésére, hogy kö­zön­sé­ges ten­ge­ri sót do­boz­ban vagy zacs­kó­ban tegyen a ké­per­nyő fö­lé. Kon­taktlen­cse vi­se­lé­sé­re nem al­kal­ma­sak azok, akik haj­la­mo­sak szem­fer­tő­zés­re, akik­nek erő­sen szá­raz a sze­mük, il­let­ve ér­zé­ket­len sza­ru­hár­tyá­juk van, akik­nél kéz­re­me­gés vagy a kéz ki­sízü­le­te­i­nek gyul­la­dá­sa, de­for­má­ció­ja aka­dá­lyoz­za a len­cse pon­tos fel­he­lye­zé­sét, vagy akik nem ké­pe­sek elvi­sel­ni az ún.

szemészeti módszertani fejlesztések torna a szemnek, hogy ne rontja el a látást

Kon­taktlen­csét nem sza­bad hor­da­ni, ha a szem ki­csit is gyul­ladt, al­vás köz­ben vagy úszás­kor. A fel­he­lye­zés­kor vi­gyáz­zunk, hogy ne ke­rül­jön por­szem, ko­rom vagy ide­gen test a len­cse és a sza­ru­hár­tya kö­zé, mert az fel­ma­ró­dást, fáj­dal­mat, gyul­la­dást idéz­het elő.

A szem vál­ta­ko­zó fó­ku­szá­lá­sa: elő­ször egy tá­vo­li, majd egy kö­ze­li tárgyra, vé­gül is­mét a tá­vo­li­ra ál­lít­sa be a sze­mét. Ez­zel old­ja a me­rev fó­ku­szá­lás okoz­ta fe­szült­sé­get, ami­kor hosszú ide­ig egy adott tá­vol­ság­ra néz.

Egy vitaminnal őrizhetjük meg szemünk világát

Ezt a gya­kor­la­tot ve­ze­tés köz­ben is vé­gez­he­ti anél­kül, hogy a fi­gyel­mét elvon­ná az útról. A nem meg­fe­le­lő­en ke­zelt kon­taktlen­cse a sza­ru­hár­tya és a kö­tő­hár­tya rend­kí­vül ne­he­zen ke­zel­he­tő gyul­la­dá­sa­i­hoz, sú­lyo­sabb eset­ben vak­ság­hoz is ve­zet­het. A sze­mor­vost azon­ban ne csak pro­blé­ma ese­tén ke­res­sük fel, ha­nem rend­sze­re­sen — 40 éves kor fe­lett éven­te-ké­té­ven­te — vizs­gál­tas­suk meg ma­gun­kat sze­mészor­vos­sal. A szem­be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­ben és gyó­gyí­tá­sá­ban egy­aránt rend­kí­vül fon­tos és ha­tá­sos a szem­tor­nák és masszá­zsok ar­ze­nál­ja.

Meg­le­pő ered­mé­nye­ket ér­he­tünk el lá­tá­sunk ja­ví­tá­sa, il­let­ve tisz­ta­sá­gá­nak meg­őr­zé­se te­rén, ha a kö­vet­ke­ző gya­kor­la­to­k és masszázs­for­mák elvég­zé­sé­re min­den reg­gel le­ga­lább 10 per­cet szá­nunk. La­zán be­haj­lí­tott tér­dek­kel, nyu­god­tan, mé­lyen be­lé­le­gez­ve, fe­jün­ket amennyi­re csak tud­juk, jobb­ra for­dít­juk, s sze­münk­kel jobb­ra-fel­fe­lé né­zünk.

Las­sú ki­lég­zés­sel a fe­jet elő­re­haj­tott kö­zé­pál­lás­ba vissz­ük. Újabb be­lég­zés­re a gya­kor­la­tot bal ol­dal­ra is meg­is­mé­tel­jük. Mind­két ol­dal­ra tíz­szer is­mé­tel­jük meg a moz­du­la­to­kat.