A pszichológia szempontjából mi az elme. Miben segíthetünk?


Panksepp és Panksepp, A huszadik század utolsó évtizedei a darwini elmélet soha korábban nem tapasztalt megerősödését hozták, ami a közvetlen biológiai vonatkozásokon túlmenően a viselkedéstudományok különböző ágain belül, valamint a pszichológia, az orvostudomány, a filozófia vagy akár a közgazdaságtudomány, az irodalomelmélet és az építészet területén is számottevő hatást produkál.

Navigációs menü

Az új darwinista törekvések sorába tartozik az evolúciós pszichológia is. Az evolúciós pszichológia olyan tudományterület, amely rendkívül vonzó kilátásokkal kecsegtet az emberi elme tudományos kutatásával kapcsolatban. Másrészt az evolúciós pszichológia csak akkor lehet képes arra, hogy a pszichológiai kutatások szemléletében szubsztantív változásokat hozzon, ha sokkal nyitottabbá válik az emberi és állati mentális folyamatok más irányú megközelítéseivel szemben, és bővíti perspektíváját és alkalmazási körét.

Az evolúciós pszichológiáról kialakított koncepciónk kritikusan viszonyul a főáram néhány központi nézetéhez.

 • Elméletek Három uralkodó és egymással versengő elmélet magyarul Bíró, ; Kiss, kínál magyarázatot arra, hogyan működik a naiv tudatelmélet.
 • References A dolgozat a katolikus hátterű kora
 • Támogasd a Qubit munkáját!
 • Alfred Adler elhíresült mondása, mely hitelesen mutatja szerzője életstílusát, emberségét.
 • Látás definiálni
 • Webdesign és pszichológia: hogyan tedd könnyebbé a weboldalad befogadását?
 • Bővebben: Kognitív tudomány A kognitív pszichológia az as években váltotta fel behaviorizmust.
 • Ibolya Állampolgárságra nevelés a pszichológus szemével Az állampolgárságra és demokráciára nevelés számos pszichológiai vonatkozású kérdést vet fel.

Az evolúciós pszichológia filozófiája A filozófia kétféleképpen viszonyulhat a tárgyául választott tudományhoz: egyrészt reflektálhat annak fogalmi, módszertani, történeti, társadalmi vagy egyéb aspektusaira, másrészt effektív szerepet játszhat a tudományos kutatásokban a fogalmi, metodológiai vagy egyéb apparátusok finomítása révén Nemes, Az evolúciós pszichológia filozófiai vonatkozásaiban is megmutatkozik ez a kettősség.

A filozófiai elemzés során mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy az evolúciós pszichológia pszichológia. Hogyan viszonyul a pszichológia a mentális szintű leírás az idegtudományhoz az elme fizikai realizációjának leírásához? Redukálható-e a pszichológia a neuronális szintű leírásokra? A pszichológia autonómiája melletti legerősebb érvet a pszichológiai mentális leírás implementáció-függetlenségének tétele jelenti, amely a hatvanas-hetvenes évektől kezdve mind a mai napig az elmefilozófusok jelentős része által elfogadott alapelv.

A mentális jelenségek implementáció-függetlensége azt jelenti, hogy meghatározásukhoz nem szükséges figyelembe vennünk azt a fizikai állapotot, amelyben az egyes mentális állapotok ténylegesen megjelennek. Egy mentális állapot pl. Eszerint minden további nélkül mondhatjuk azt, hogy egy ember, egy madár, egy marslakó vagy egy számítógép ugyanabban a mentális Bates-Shichko látomás van pl.

Ez annyiban lehetséges, amennyiben a mentális állapotokat nem a fizikai realizációjukhoz viszonyítva határozzuk meg individuáljukhanem más eljárás révén, amelyre a legadekvátabb megoldásként a funkcionális azonosítás adódik.

mi a látás javítása? áfonya látás

A funkcionalizmusnak nevezett elmefilozófiai koncepció az elmefilozófiának arra az alapvető kérdésére, hogy léteznek-e egyáltalán belső mentális szervátültetés orvosi szempontból, kutathatók-e tudományosan és milyen eljárások által ragadhatók meg, azt a választ adja, hogy igen, léteznek mentális állapotok, ezek tudományosan kutathatók, azonosításuk pedig a viselkedési kimenetben a bemenetek mellett játszott funkcionális szerepük révén lehetséges.

Az empirikusan megfigyelhető bemenetek és kimenetek közé posztulálhatunk empirikusan közvetlenül nem megfigyelhető mentális állapotokat, folyamatokat vagy mechanizmusokat. A mentális állapotok így funkcionálisan meghatározott jelenségek lesznek, melyek implementáció-függetlenek a fizikai realizációjukhoz képest.

Hagen: Smith meg is válaszolta a kérdést

A funkcionalista elmefilozófia jól olvasható összefoglalását nyújtja Nánay, A funkcionális leírások implementáció-függetlenségük révén autonóm leírási szintet biztosítanak. Az implementáció-függetlenségnek ez a felfogása átfogó képet nyújt az egyes tudományágak egymáshoz való viszonyáról is Fodor, ; Keeley, b.

A biológia például implementáció-független a kémiához képest, mivel más bolygókon más anyagi alapokon is létrejöhet ett élet, továbbá a mesterséges élet lehetőségét is egyre komolyabban kell fontolóra vennünk.

A pszichológiai jelenségek pedig implementáció-függetlenek a biológiához képest, hiszen eltérő idegrendszeri felépítésük ellenére több fajnál is azonosíthatunk azonos funkcionális mentális állapotot. Az implementáció-függetlenség keretében felépíthető egy komplex tudománykoncepció, ahol az egyes leírási szintek diszciplínák nem redukálhatók egymásra, noha nem is teljesen függetlenek.

a pszichológia szempontjából mi az elme

Abból, hogy az élet vagy az elme implementáció-független a fizikai realizációhoz képest, természetesen nem következik, hogy ezek a jelenségek valamiféle önálló szubsztanciát alkotnának a fizikai valóságon túl. Az evolúciós pszichológia teoretikusai egyetértenek a pszichológia funkcionalista és implementáció-függetlenséget sugalló felfogásával.

Ragyoghat-e örökké makulátlanul egy elme? Amikor valaki nem felejt

A hatvanas évek funkcionalista elmefilozófiájától azonban az evolúciós pszichológia jelentősen eltér a funkcionalista meghatározás alapjának tekintetében.

A klasszikus felfogás a hangsúlyt - mint Haugeland bemutatja - arra helyezte, hogy magának a megismerési szintnek az önállóságát bizonyítsa l. Az evolúciós pszichológia az elmét a természetes szelekció során kialakult számítógép-programnak tekinti. A pszichológia szempontjából mi az elme, amikor funkcionális leírásról, bizonyos mentális mechanizmusok funkcionális azonosításáról beszélnek, nem az aktuális bemenetek és kimenetek közé posztulált jelenségekre gondolnak, hanem valami olyan alrendszerre, amely a darwini evolúciós elmélet szerint alakult ki, illetve maradt fenn.

A biológiai funkciók ezen evolucionista és történeti meghatározását az ún. Az etiológiai funkciók nem valamely biológiai jelleg aktuális kimeneteire vonatkoznak, hanem arra az oksági mechanizmusra, amellyel az adott jelleg hozzájárult az evolúciós távlatú fennmaradáshoz.

Azt a tulajdonságot, amely releváns alapja lehet a funkció meghatározásának Millikan nyomán tulajdonképpeni funkciónak nevezzük.

látás az életkorral

A szív tulajdonképpeni funkciója a vérkeringés biztosítása, és nem pl. Az evolúciós pszichológusok számára a mentális folyamatok vagy mechanizmusok funkcionális azonosításának alapja a természetes környezethez való evolúciós alkalmazkodás. Az evolúciós pszichológia-paradigma David Buller é. A következőkben röviden körvonalazzuk az evolúciós pszichológia, mint paradigma legfontosabb téziseit.

Webdesign és pszichológia: hogyan tedd könnyebbé a weboldalad befogadását?

Az evolúciós pszichológia a biológiai funkciók meghatározását a már ismertetett etiológiai funkcionalizmus alapján gondolja el. Ez azt jelenti, hogy amikor egy jelleg biológiai funkcióját meg akarjuk állapítani, nem az aktuális bemenetekre és kimenetekre kell koncentrálnunk, hanem a jelleg evolúciós múltjára és arra a környezetre az adaptáció evolúciós környezeteahol és amikor a kérdéses funkció kifejthette oksági hozzájárulását saját szelekciójához.

Miután az evolúciós pszichológusok kutatásaikat szinte kizárólag a Homo sapiens pszichológiai folyamataira és mechanizmusaira irányítják, kézenfekvőnek tűnik, hogy a releváns időszakot a Homo-nemzetség kialakulásának és fejlődésének időszakára helyezik, ami nagyjából a Pleisztocénnak kőkorszak feleltethető meg.

 1. Myopia korrekciós műtét fórum
 2. Homályos látás a gyermekben
 3. Но Соши, опередив его, уже отдала команду.

Az evolúciós pszichológusok megközelítéseiben fontos annak hangsúlyozása, hogy mai fejünkben kőkorszaki elme lakozik, következésképpen az evolúciós és a mai környezet közötti diszkrepanciát mindig szem előtt kell tartanunk elmebeli mechanizmusaink pszichológiai adaptációink funkcionális leírásakor Cosmides és Tooby a; Buss Az elméleti biológia és a biológia filozófiája egyik legtöbbet vitatott kérdése az, hogy mennyire tekinthető megbízható "tervezőnek" a természetes szelekció, azaz mennyiben fogadható el az adaptácionizmus álláspontja Nemes, A természetes szelekció egyfajta kvázi-tervezőként jelenik meg, amely egy robusztus evolúciós racionalitás alapján alakítja ki a különböző életformák változatosságát.

Az evolúciós pszichológia inherens módon elkötelezett az adaptácionizmus mellett.

Morális és módszertani gondok

Számos biológus kritizálja is állítólagosan túlzásba vitt adaptácionizmusa miatt. A kritikák bizonyos esetekben jogosak. Ugyanakkor nem szabad azt gondolnunk, hogy az evolúciós pszichológusok többsége egyetért egy naivan túlzásba vitt panglossiánus adaptácionizmussal Neander ; Tooby és Cosmides Az elme metaforája a svájci bicska vagy egy zsúfolt állatkert lesz Cosmides és Tooby b.

A svájci bicska csavarhúzójával talán meg lehet kenni egy vajas kenyeret, a fűrésszel talán ki lehet csavarni egy csavart, ezek azonban nem optimális megoldások. A késpenge, a csavarhúzó, a fűrész, a sörnyitó, a dugóhúzó stb. A modularista elmefelfogás a kognitív tudományban és az elmefilozófiában Chomsky és Fodor munkássága révén került a figyelem fókuszába. Az evolúciós pszichológusok ezt a tradíciót veszik át, jelentős változtatásokkal. Míg Fodor csupán kis számú periférikus bemeneti és kimeneti modul létét ismeri el, addig az evolúciós pszichológia-paradigma több százezer, elménket mindenütt átható területspecifikus pl.

Jóllehet nincs szükségszerű logikai viszony a modularizmus és a veleszületettség között, az evolúciós pszichológusok a mentális modulokat kézenfekvő módon evolúciós produktumoknak tekintik, amelyek esetében genetikai tényezők determinálják a megfelelő mentális működés ontogenetikus kifejlődését más, környezeti faktorok mellett Shettleworth, Proximális és ultimális magyarázatok szintézise. A proximális és ultimális magyarázatok között tett distinkció a Harvard neves biológusától, Ernst Mayrtól származik.

A közvetlen vagy proximális magyarázatok egy adott viselkedési elem azon meghatározó okairól adnak számot, melyek a viselkedés megnyilvánulásáért valamely egyedben az adott szituációban közvetlenül felelősek.

Az ultimális vagy végső magyarázatok szintén oksági magyarázatok, azonban nem az egyed a pszichológia szempontjából mi az elme keresik a viselkedési megnyilvánulások megjelenéséhez releváns kauzális mechanizmusokat, hanem evolúciós magyarázatot igyekeznek nyújtani: az adott viselkedési mintázat evolúciós funkcióját próbálják meghatározni. A hatvanas-hetvenes években kibontakozott biológiai szemléletű viselkedéstudományi diszciplínák, mint a szociobiológia vagy a viselkedésökológia, elsősorban ultimális magyarázatokat kerestek a vizsgált jelenségekre.

a pszichológia szempontjából mi az elme

Az evolúciós pszichológia ezzel szemben a viselkedési megnyilvánulások proximális okaiként szolgáló pszichológiai mechanizmusok magyarázatából indul ki, és aztán ezeknek a tényezőknek az ultimális magyarázatát kívánja nyújtani Cosmides és Tooby, Sokan vélik úgy, hogy az evolúciós pszichológia voltaképpen a szociobiológia egyszerű átkereszteléseként létrejött tudományterület.

Ezzel nem értünk egyet. Igaz ugyan, hogy az evolúciós pszichológia sok mindent vesz át a szociobiológiától, a proximális és az ultimális magyarázatok szintézise azonban határozottan új elemet képvisel.

A proximális pszichológiai tényezők előtérbe állításával az evolúciós pszichológia képes levetkőzni a szociobiológia sokat kritizált következményeit - így például erőteljes genetikai determinizmusát, az individuális különbségek alulértékelését, valamint ezzel összefüggésben számos kellemetlen politikai és morális implikációt.

Inkluzív fitness-szemlélet.

 • Ebben a fejezetben áttekintjük, miként, mennyiféleképpen gondolkodik ez a tudományos lélektan átfogóan a megismerő elme természetéről.
 • Homályos látás sötétben
 • Az irodák pszichológiája: mitől érezzük jól magunkat?
 • Sas Eszter

Az evolúcióelméletben a huszadik század második felében bekövetkezett, talán legnagyobb hatású szemléletbeli változást a szelekció szintjeinek és egységeinek - már Darwinnál is a pszichológia szempontjából mi az elme - problémájára adott úgynevezett gén-nézőpontú megoldás jelentette Nemes, A tavaly elhalálozott William Hamilton nevéhez kapcsolódó inkluzív fitness elmélet, illetve G. Williams és R. Dawkins a csoportszelekciós hipotézisek ellen megfogalmazott kritikái képezik a hetvenes években jelentkező szociobiológia és a kilencvenes évektől részben ennek helyére lépő evolúciós pszichológia evolúcióelméleti alapozását.

Tényleg rasszizmushoz és szexizmushoz vezet napjaink népszerű elmélete, az evolúciós pszichológia?

A gén-nézőközpontú megközelítés szerint a szelekció egységei nem a fajok, csoportok vagy egyedi organizmusok, hanem az egyes gének. A gén-nézőpontú vagy "önző gén" elmélet elegáns magyarázatot nyújt az élővilágban széles körben megfigyelhető altruista önzetlen viselkedési módok különböző formáira.

a pszichológia szempontjából mi az elme látásteszt szoftver letöltése

A látszólag altruista a pszichológia szempontjából mi az elme valójában önző stratégiák, melyek adott géneknek a populációban való összesített genetikai reprezentációját hivatottak biztosítani. A szociobiológia az altruista megnyilvánulások kétféle magyarázati modelljét alakította ki: evolúciósan az altruizmus akkor sikeres, ha rokonok között megy végbe, akik egymás génjeit bizonyos százalékban hordozzák rokonszelekcióvagy ha az önzetlenség kölcsönös reciprok altruizmus.

aki a torna révén helyreállította a látást

Az evolúciós pszichológia szintén elsősorban társas viselkedési és az azokat előidéző pszichológiai jelenségekkel foglalkozik, ebben a szociobiológiától örökölt evolúcióbiológiai háttérre támaszkodik, amiért az evolúciós pszichológia-paradigmát pl. Caporeal "inkluzív fitness evolúciós pszichológiának" nevezi. Az evolúciós magyarázatok szintjei Paul E. Griffiths nyomán az evolúciós magyarázatok négy szintjét különböztetjük meg.

A 'populációdinamikai' szint lényege, hogy egy jelleg leírható kizárólag relatív fitness funkciója vonatkozásában. Az általánosítások alkalmazhatók, tekintet nélkül arra, hogy csimpánzok politikai stratégiáiról vagy bogarak élettörténeti stratégiáiról van szó. Az alternatívák relatív fitnessét és a kezdeti gyakoriságokat megadva a gyakoriságok bármennyi generációt követően kiszámíthatók.